Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku od m. Szczuczyn do węzła Ełk Południe o długości 23,255 km. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa), oraz zlokalizowany jest na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz podlaskiego w powiatach: grajewskim, piskim i ełckim na terenie gmin Szczuczyn, Biała Piska, Prostki i Ełk.

Zakres:

I. Projektowy:
Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

II. Realizacyjny:
Wykonanie robót budowalnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:

1) Roboty przygotowawcze w tym m.in.:
— rozbiórkę obiektów budowlanych.

2) Roboty drogowe obejmujące:
— budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 23 km,
— budowę dwóch węzłów drogowych,
— budowa budynków oraz wykonanie zagospodarowania terenu Obwodu Utrzymanie Drogi (OUD),
— wykonanie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),
— budowę/ przebudowę istniejących dróg poprzecznych/ krzyżujących się z drogą ekspresową,
— budowę dróg obsługujących tereny przyległe do drogi ekspresowej,
— budowę infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
— budowę przejazdów awaryjnych na drodze ekspresowej,
— budowę systemu odwodnienia drogi i obiektów inżynierskich, w tym m. in.: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,
— wykonanie oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
— budowę przepustów drogowych, w tym zintegrowanych z przejściami dla małych zwierząt lub płazów,
— wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak np.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe,
— wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka drogi do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego niezbędną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
— zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.

3) Budowę obiektów inżynierskich.

4) Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:
— budowę oświetlenia drogowego,
— budowę kanalizacji teletechnicznej,
— budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, odwodnienia, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych,
— przebudowę sieci i urządzeń i istniejącej infrastruktury technicznej kolidujących z inwestycją.

5) Wykonanie urządzeń ochrony środowiska takich jak: ekrany akustyczne, zieleń krajobrazowa i izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne, ekrany przeciwolśnieniowe dla zwierząt, ogrodzenie całej drogi ekspresowej.

6) Roboty wykończeniowe, m. in.:
— wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych lub przekształconych na zaplecze techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne,
— przywrócenie dróg użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy.

7) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

8) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2023 r.

Liczba odwiedzin: 97148
Projekt i wykonanie: M2 Studio