„Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn – węzeł Ełk Południe ”

Przedmiotem Kontraktu jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku o długości 23,255 km. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S61. Zlokalizowany jest na terenie województwa warmińsko – mazurskiego i podlaskiego w powiatach: grajewskim, piskim i ełckim na terenie gmin Szczuczyn, Biała Piska, Prostki i Ełk.

W zakresie objętym Umową należy zaprojektować i wykonać następujące elementy:

 • budowę drogi ekspresowej S61,
 • węzły drogowe: „Guty”, „Ełk Południe”,
 • Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP): Niekrasy (dla strony lewej i prawej),
 • obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową: 11 wiaduktów, 2 mosty, 6 przejść dla zwierząt,
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • budowę dróg innych niż droga ekspresowa (w tym zmianę przebiegu istniejących dróg, budowę łączników, budowę dróg obsługujących tereny przyległe, budowę dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracających naruszone połączenia drogowe),
 • budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 • urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno – naprowadzającym, zbiorniki kompensacyjne, zieleń,
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi inne,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i innych,
 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,
 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 • oświetlenie drogowe,
 • urządzenia BRD: oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
 • wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
 • wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 • System Zarządzania Ruchem.
 • Realizacja drogi ekspresowej S61 będzie stanowić część międzynarodowej drogi E67 łączącej Europę Środkową ze Skandynawią. Celem tego zadania inwestycyjnego jest stworzenie korytarza komunikacyjnego „Via Baltica” obsługującego ruch międzynarodowy na kierunku Polska – Litwa – Łotwa – Finlandia. Jednocześnie planowana trasa S61 będzie obsługiwała ruch międzyregionalny, łącząc słabo skomunikowany rejon Polski północno–wschodniej z jej częścią centralną, jest przewidziana do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej S61 jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową S61 pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

  Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej.

  Dla kierowców przejazd będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

  Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.

  Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r.

  Liczba odwiedzin: 98979
  Projekt i wykonanie: M2 Studio