Maj 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+350 – 14+650
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 18+900 – 19+200
 • Wykop S-61 km 19+250 – 19+475
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Nasyp DP 1921N km 0+000-0+350 i DP 1680N km 0+000-0+220
 • Wykop 0+600-0+800 DP 1678N
 • Nasyp droga DK-65 km 0+130 – 0+500
 • Nasyp droga DK-65 km 0+600 – 0+825
 • Nasyp Przejazd Nr 9
 • Wykop łącznice L_03 i L_04 Węzeł Ełk
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 9+000-9+600 jezdnia lewa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 14+650 – 14+850
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 16+550 – 16+800 jezdnia prawa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 16+550 – 16+800 jezdnia lewa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 0+000 – 1+600 jezdnia lewa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 6+930 – 7+835 jezdnia prawa
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Wykonywanie zasypki przyczółka P3
 • WD-1.0 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-1.4 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 i P3
 • PZDsz-2.0 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-2.5 Wykonywanie zasypki stożków P1 i P3
 • PZM-2.8 Wykonywanie zasypki korpusu P1
 • PZM-2.8 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie podwieszenia kap chodnikowych
 • PZM-7.8 Szalowanie i zbrojenie korpusu NL
 • WD-9.4 Szalowanie skrzydła P3L
 • PZDdz–11.7 Zbrojenie i szalowanie korpusu P1P
 • PZŁ-13.2 Betonowanie betonu podkładowego pod skrzydła
 • PZŁ-13.2 Zbrojenie płyty dolnej skrzydła
 • WS-14.3 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P2L
 • WS-14.3 Zbrojenie skrzydła P1L
 • WS-14.3 Montaż filigranów- szalunek tracony ustroju nośnego
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie drenażu zasypki P1
 • WD-17.0 Demontaż deskowania skrzydeł P1
 • WD-17.0 Montaż konsol NL
 • MS-PZDdz 18.2 Demontaż deskowania korpusu P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie korpusu P1L
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie zasypki ławy P2
 • WD-22.2 Demontaż deskowania korpusu P1
 • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie skrzydła P1P
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie i szalowanie słupów P3
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie korpusu P4P
 • MsPZDsz -22.8 Przygotowywanie podłoża pod deskowanie ustroju między podporami P1-P2

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej ZR-22
 • Prace na kanalizacji deszczowej D-18
 • Prace na kanalizacji deszczowej D-19
 • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-26
 • Kanał deszczowy dn200 w km 6+770 – 6+900 str. L
 • Wpusty deszczowe dn500 w km 6+770 – 6+900 str. L
 • Kanał deszczowy dn150 w km 6+770 – 6+900 str. L
 • Regulacja wysokościowa studni deszczowych w km 3+045 – 8+500 Str P i L
 • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-16
 • Ułożenie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-16
 • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-17
 • Ułożenie płyty jomb na zjeździe – zbiornik ZR-21
 • Ułożenie płyty jomb na zjeździe – zbiornik ZR-22
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-22
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 8 cm – zbiornik ZR-22
 • Ułożenie geokraty – zbiornik ZR-22
 • Humusowanie – zbiornik ZR-22

Sieć telekomunikacyjna

 • Wystąpienie o uzgodnienie PW do Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-1/220 kV
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-2/220 kV
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-3/220 kV
 • Budowa zasilania OUD

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Betonowanie ścian żelbetowych Boksów OUD
Kwiecień 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Odhumusowanie MOP Lewy
 • Wykop S-61 km 11+750 – 11+900
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+350 – 14+650
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 18+900 – 19+200
 • Wykop S-61 km 19+250 – 19+475
 • Nasyp S-61 km 19+475 – 19+550
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Wykop DP 1678N 0+600-0+800
 • Nasyp DP 1921N km 0+000-0+350 i DP 1680N km 0+000-0+220
 • Nasyp droga DK-65 km 0+130 – 0+500
 • Nasyp Przejazd Nr 9
 • Nasyp rondo 1 km 0+000 – 0+140 (DK-65)
 • Wykop łącznice L_03 i L_04 Węzeł Ełk
 • Wykop MOP Prawy
 • Warstwa GWN S-61 km 14+650 – 14+850
 • Warstwa GWN/MROZ DO-25 km 0+000 – 0+420
 • Warstwa GWN na OUD
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 9+000-11+000 str. P
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 14+650 – 14+850
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 15+000-15+300
 • Wymiana droga DO-20 km 0+200 – 0+300
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 7+925 – 8+980 jezdnia lewa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 8+980 – 7+925 jezdnia prawa
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PEHD DN400 PZDO6.4

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Wykonywanie zasypki przyczółków
 • WD-1.0 Montaż kotew kap chodnikowych
 • WD-1.0 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-1.4 Wykonywanie zasypki przyczółka P1
 • PZDsz-2.0 Zbrojenie płyty najazdowej P1 i kap chodnikowych
 • PZDsz-2.0 Betonowanie płyty najazdowej P1
 • WD-2.5 Przygotowywanie ustroju nośnego pod układanie papy
 • PZM-2.8 Montaż kotew pod kapy chodnikowe
 • PZM-2.8A Wykonywanie parasola
 • PZM-2.8A Wykonywanie zasypki
 • WS/PZDZ-5.3 Rozszalowywanie ustroju nośnego NP
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie izolacji przyczółków P1,P2
 • WD-6.8 Betonowanie skrzydła P1P
 • PZM-7.8 Szalowanie i zbrojenie korpusu NL
 • WD-9.4 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1L
 • WD-9.4 Szalowanie i zbrojenie poprzecznic P1,P2,P3
 • PZDdz–11.7 Szalowanie korpusu P1P
 • PZDdz–11.7 Zbrojenie korpusu P2P
 • PZŁ-13.2 Montaż prefabrykatów
 • PZŁ-13.2 Szalowanie betonu podkładowego pod skrzydła
 • WS-14.3 Zbrojenie skrzydła P1L
 • WS-14.3 Montaż deskowania ustroju
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie zasypki i drenażu korpusu P2
 • WD-17.0 Montaż belek prefabrykowanych
 • WD-17.0 Zbrojenie i szalowanie skrzydła P1L
 • WD-17.0 Rozszalowywanie skrzydła P1P
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie izolacji ławy P2L
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie korpusu P2L
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie zasypki ław fundamentowych P1, P2
 • WD-22.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P3
 • WD-22.2 Betonowanie korpusu P3
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1P
 • MsPZDsz -22.8 Betonowanie skrzydła P1P
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie filarów P3
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie i zbrojenie korpusu P4P
 • MsPZDsz -22.8 Wykonywanie zasypki ławy P3; P4
 • MsPZDsz -22.8 Wykonywanie podpory tymczasowej P2A

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej ZR-22
 • Prace na kanalizacji deszczowej D-18
 • Prace na kanalizacji deszczowej D-19
 • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-26
 • Wstępna regulacja wpustów deszczowych S61 km 6+800-7+800 JL i JP
 • Montaż wpustów deszczowych DN500 S61 km 6+800-7+800 JL i JP
 • Przykanalik DN200 S61 km 6+800-7+800 JL i JP
 • Kanał deszczowy PP DN600mm S61 km 0+700-0+800
 • Studnie betonowe DN1500 S61 km 0+700-0+800
 • Studnie betonowe OS+5 Droga powiatowa nr 1802B km 0+000-0+100
 • Kanał deszczowy PP DN500mm Droga powiatowa nr 1802B km 0+000-0+100
 • Ułożenie płyt ażurowych na skarpach – zbiornik ZR-12
 • Ułożenie geokraty – zbiornik ZR-15
 • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-16
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-21
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 8 cm – zbiornik ZR-21
 • Ułożenie geowłókniny – zbiornik ZR-22
 • Wykonanie nadsypki – zbiornik ZR-22
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-22
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 8 cm – zbiornik ZR-22

Sieć telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag do dokumentacji PW Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-1/220 kV
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-2/220 kV
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-3/220 kV
 • Budowa oświetlenia drogowego OUD – kable
 • Budowa zasilania OUD

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Betonowanie słupów wieńców budynek Budynek warsztatowo-garażowy OUD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Odhumusowanie łącznic L03 i L04 węzeł Ełk Południe
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+325 – 14+525
 • Nasyp S-61 km 14+650 – 14+850
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 18+900 – 19+200
 • Wykop S-61 km 19+250 – 19+475
 • Nasyp S-61 km 19+475 – 19+550
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Nasyp ulepszony DP 1921N km 0+000-0+350
 • Nasyp ulepszony DP 1680N km 0+000-0+221
 • Nasyp droga DK-65 km 0+200 – 0+520
 • Nasyp droga DK-65 km 0+600 – 0+825
 • Nasyp droga DO-25 km 0+000 – 0+400
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 7+800-9+000 str. prawa i lewa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 14+850 – 15+000
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 6+930 – 7+835 jezdnia lewa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 20+380 – 20+850 jezdnia prawa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 21+360 – 22+500 jezdnia prawa
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust stalowy DN1400 PMDO18.1
 • Przepust PEHD DN800 WA nr1
 • Przepust PEHD DN800 PMDO3.2
 • Przepust PEHD DN600 PZL8.3P

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Rozszalowywanie ścianek zaplecznych NL
 • WD-1.0 Wykonanie zasypki przyczółków wraz z drenażem
 • WD-1.0 Montaż kotew krawężnikowych
 • WD-1.4 Wykonanie zasypki przyczółków
 • WD-1.4 Wykonywanie izolacji i drenażu
 • PZDsz-2.0 Wykonywanie zasypek przyczółków
 • PZDsz-2.0 Wykonywanie izolacji i drenażu
 • PZDsz-2.0 Zbrojenie płyty najazdowej P1 i kap chodnikowych
 • PZM-2.8 Układanie papy na ustroju nośnym
 • PZM-2.8 Wykonywanie izolacji i drenażu
 • PZM-2.8 Wykonywanie zasypki korpusów
 • WS/PZDZ-5.3 Rozszalowywanie ustroju nośnego NP
 • WS/PZDZ-5.3 Betonowanie bloków kotwiacych po sprężaniu
 • WD-6.8 Zbrojenie i szalowanie skrzydła P1P
 • WD-6.8 Piaskowanie zbrojenia
 • PZM-7.8 Piaskowanie zbrojenia
 • PZGd-8.7 Wykonywanie izolacji korpusów
 • WD-9.4 Wykonywanie podwieszenia podparcia P1,P2,P3
 • WD-9.4 Szalowanie poprzecznicy P1,P2,P3
 • WD-9.4 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1L
 • PZGD-11.7 Rozszalowywanie ławy P2P
 • PZGD-11.7 Wykonywanie izolacji ławy P2
 • PZGD-11.7 Szalowanie i zbrojenie korpusu P1P
 • PZŁ-13.2 Betonowanie płyty dennej
 • WS-14.3 Betonowanie skrzydła P2P
 • WS-14.3 Szalowanie skrzydła P1P i P1L
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie zasypki ławy P2
 • WD-17.0 Szalowanie i zbrojenie skrzydeł na P1
 • WD-17.0 Rozszalowywanie szalunku poprzecznicy P2
 • WD-17.0 Betonowanie skrzydła P1P
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P2L
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie korpusu P2P
 • WD-20.2 Szalowanie skrzydła P3P
 • WD-20.2 Betonowanie skrzydła P3P
 • WD-22.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P3
 • WD-22.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P3
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ławy P3
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ławy P3P i skrzydła P1L
 • MsPZDsz -22.8 Betonowanie ławy P3P
 • MsPZDsz -22.8 Wykonywanie izolacji korpus P1, ławy P4P; fundamentu P4L
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1L
 • MsPZDsz -22.8 Wykonywanie podpory tymczasowej P2A

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej ZR-22
 • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 2+800-2+900
 • Studnie betonowe DN1200 S61 km 2+800-2+900
 • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 1+900-2+000
 • Studzienki betonowe DN500mm S61 km 1+900-2+000
 • Studnie betonowe DN1200 S61 km 1+900-2+000
 • Kanał deszczowy dn200 w km 6+770 – 6+900 str. L
 • Wpusty deszczowe dn500 w km 6+770 – 6+900 str. L
 • Kanał deszczowy dn150 w km 6+770 – 6+900 str. L
 • Studnia dn1200, K-6.1, K-6.2 w km 6+770 str. L
 • Studnia dn1200, K-7.1 w km 6+820 str L
 • Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych w km 7+900 – 8+500 Str P
 • Wykonanie zjazdu – zbiornik ZR-15
 • Ułożenie płyt ażurowych na skarpach – zbiornik ZR-15
 • Ułożenie geokraty – zbiornik ZR-15
 • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-16
 • Ułożenie geowłókniny – zbiornik ZR-20
 • Wykonanie nadsypki – zbiornik ZR-20
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-20
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 8 cm – zbiornik ZR-20
 • Ułożenie geokraty wypełnionej humusem – zbiornik ZR-20
 • Wykonanie nadsypki – zbiornik ZR-21
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-21
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 8 cm – zbiornik ZR-21

Sieć telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag do dokumentacji PW Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-1/220 kV
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-2/220 kV
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-3/220 kV
 • Budowa oświetlenia drogowego OUD

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Szalunki ścian BOKSY OUD
 • Betonowanie wieńców attyki budynek Administracyjnny OUD
 • Ścianki działowe Budynek Administracyjny OUD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Odhumusowanie łącznic L03 i L04 węzeł Ełk Południe
 • Ulepszenie podłoża w km 8+700-8+900 str. lewa i prawa
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+325 – 14+525
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 18+900 – 19+200
 • Wykop S-61 km 19+250 – 19+475
 • Nasyp S-61 km 19+475 – 19+550
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Nasyp droga DK-65 km 0+600 – 0+825
 • W-wa mrozoochronna S-61 km 16+600 – 16+800
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 7+800-9+000 str. lewa i prawa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 0+500-2+000 str. lewa i km 0+400-2+000 str. prawa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 14+850 – 15+000
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 19+825 – 20+380 jezdnia prawa
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PEHD DN600 PZL11.0P

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Demontaż wież pod sprężanie ustroju NL, NP.
 • WD-1.0 Wykonanie zasypki przyczółków wraz z drenażem
 • WD-1.0 Wykonywanie izolacji skrzydeł P1
 • WD-1.4 Montaż deskowania kap chodnikowych
 • WD-1.4 Wykonanie zasypki przyczółków
 • PZDsz-2.0 Układanie krawężników na ustroju nośnym
 • WD-2.5 Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych P1,P3
 • WD-2.5 Frezowanie płyty ustroju nośnego
 • PZM-2.8 Układanie papy na ustroju nośnym
 • PZM-2.8 Wklejanie kotew do krawężników
 • WS/PZDZ-5.3 Rozszalowywanie ustroju nośnego NP
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie iniekcji kabli sprężających
 • WD-6.8 Rozszalowywanie skrzydeł P1L,P3P
 • WD-6.8 Szalowania skrzydła P1P
 • PZM-7.8 Przygotowanie podłoża między podporami
 • PZM-7.8 Piaskowanie wytyków i zbrojenie korpusów
 • PZGd-8.7 Wykonywanie izolacji korpusu P3
 • WD-9.4 Szalowanie skrzydła P1L
 • WD-9.4 Szalowanie poprzecznic P1,P2
 • WD-9.4 Wykonywanie podwieszenia pod poprzecznice P1
 • PZGD-11.7 Rozszalowywanie ławy P2L
 • PZGD-11.7 Zbrojenie i szalowanie ławy P2P
 • PZGD-11.7 Betonowanie ławy P2P
 • PZŁ-13.2 Betonowanie betonu podkładowego
 • PZŁ-13.2 Zbrojenie płyty dennej
 • WS-14.3 Zbrojenie skrzydła P1P
 • WS-14.3 Układanie belek prefabrykowanych
 • PZDdz-14.5 Izolowanie korpusu P2
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie zasypki ław
 • PZDdz-14.5 Układanie belek prefabrykowanych
 • WD-17.0 Szalowanie i zbrojenie poprzecznicy P2
 • WD-17.0 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1P
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Demontaż szalunku korpusus P1
 • WD-20.2 Szalowanie skrzydła P3L
 • WD-22.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P1
 • WD-22.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P3
 • WD-22.2 Wykonywanie zasypki ławy P3
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie i szalowanie ławy P4L
 • MsPZDsz -22.8 Betonowanie ciosów podłożyskowych P1,P2
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ławy P3P

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Studzienki betonowe DN500mm S61 km 2+000-2+050
 • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 2+000-2+050
 • Kanał deszczowy PP DN600mm DK61 str. L (łąka) km 0+730 – 0+740
 • Studnie betonowe DN1500 DK61 str. L (łąka) km 0+730 – 0+740
 • Kanał deszczowy dn200 w km 6+800 – 8+000 str. L
 • Wpusty deszczowe dn500 w km 6+800 – 8+000 str. L i P
 • Kanał deszczowy dn150 w km 6+800 – 7+100 str. P
 • Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych w km 7+900 – 8+750 str L i P
 • Ułożenie geokraty – zbiornik ZR-15
 • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-16
 • Ułożenie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-30
 • Ułożenie płyt ażurowych na skarpie – zbiornik ZR-30
 • Humusowanie – zbiornik ZR-30
 • Humusowanie – zbiornik ZR-33

Sieć telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag do dokumentacji PW Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa zasilania SZR 3

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Wykop OUD – węzeł Ełk
 • Podbudowa pomocnicza z C3/4 gr. 15 cm na OUD
 • Zbrojenie ścian BOKSY OUD
 • Ściany murowane Budynek Warsztatowy OUD
 • Zbrojenie wieńce ściany attykowej Budynek Administracyjnny OUD
 • Ścianki działowe Budynek Administracyjny OUD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Aktualizacja KSZR według zmienionych wymagań Zamawiającego
 • Odhumusowanie DK-65 km 0+200 – 0+500
 • Odhumusowanie L03 i L04
 • Wymiana gruntu jezdnia manewrowa MOP_P_04
 • Wykop S-61 km 0+500-0+580
 • Nasyp S-61 km 0+580-0+700
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+325 – 14+525
 • Nasyp S-61 km 14+600 – 14+850
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 17+925 – 18+050
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Nasyp DP 1802N 0+500-0+750
 • Nasyp droga DK-65 km 0+600 – 0+825
 • Wykop DO14 0+040-0+145
 • Wykop DO17 0+000-0+500
 • Nasyp DO-27 km 1+000 – 1+325
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 0+400-0+800 str. lewa i prawa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 14+850 – 15+000
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 22+517 – 21+360 jezdnia lewa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 20+850 – 19+930 jezdnia lewa
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PEHD DN800 PDDO17.1
 • Przepust PEHD DN800 WA nr3
 • Przepust PEHD DN800 WA nr6
 • Przepust PEHD DN800 WA nr7
 • Przepust PEHD DN600 PZL11.0L

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • WD-1.0 Wykonywanie izolacji korpusów P1,P3
 • WD-1.0 Betonowanie ścianek zaplecznych NL
 • WD-1.0 Wykonywanie izolacji płyty ustroju nośnego na zakresie Kap chodnikowych
 • WD-1.4 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • WD-1.4 Montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • PZDsz-2.0 Wykonywanie zasypki stożków i przyczółków
 • PZDsz-2.0 Wykonywanie izolacji płyty ustroju nośnego na zakresie Kap chodnikowych
 • WD-2.5 Przygotowanie pod układanie papy na UN
 • WS/PZDZ-5.3 Sprężanie ustroju nośnego NP
 • WD-6.8 Montaż łożysk
 • PZGd-8.7 Montaż łożysk
 • WD-9.4 Montaż łożysk
 • WD-9.4 Szalowanie skrzydła P1P
 • WD-9.4 Betonowanie skrzydła P1P
 • PZGD-11.7 Rozszalowywanie ławy P1L
 • PZGD-11.7 Zbrojenie i szalowanie ławy P2L
 • WS-14.3 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1P, P2P
 • WS-14.3 Wykonywanie zasypki ław fundamentowych
 • WS-14.3 Wykonywanie podestu pod montaż belek
 • PZDdz-14.5 Rozszalowywanie skrzydła P2P,P1P
 • WD-17.0 Szalowanie i zbrojenie poprzecznicy P2
 • WD-17.0 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1P
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P1P i P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie korpusu P1P
 • WD-20.2 Rozszalowywanie korpusu P1
 • WD-20.2 Szalowanie skrzydła P3L
 • WD-22.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P1
 • WD-22.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P3
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie i szalowanie ławy P4P
 • MsPZDsz -22.8 Betonowanie ławy P4P
 • Przepust PEHD DN800 PDDO17.1

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru,
 • Studzienki betonowe DN500mm S61 km 0+450-0+700
 • Kanał deszczowy PP DN200mm S61 km 0+450-0+700
 • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 1+965-2+050
 • Studnie betonowe DN1200 S61 km 1+965-2+050
 • Kanał deszczowy PP DN600mm DK61 str. P (łąka) km 0+730 – 0+740
 • Studnie betonowe DN1500 DK61 str. P (łąka) km 0+730 – 0+740
 • Kanał deszczowy dn200 w km 7+900 – 8+100
 • Wpusty deszczowe dn500 w km 7+900 – 8+100
 • Ułożenie płyt ażurowych gr. 8cm – zbiornik ZR-15
 • Ułożenie geokraty – zbiornik ZR-15
 • Humusowanie – zbiornik ZR-15
 • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-16
 • Ułożenie płyt ażurowych na skarpie – zbiornik ZR-30
 • Ułożenie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-30

Sieć telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag do dokumentacji PW Orange
 • Budowa kanału technologicznego OUD

Sieć elektroenergetyczna

 • Przekazanie Projektu Wykonawczego linii 220kV do Wykonawcy.

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Wykop OUD – węzeł Ełk
 • Nasyp OUD – węzeł Ełk
 • Roboty murarskie i betonowe – OUD budynek warsztatowy
 • BUDYNEK WIATY, BUDYNEK ŚMIETNIK : , FUNDAMENTY , IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
 • ZBROJENIE ŚCIAN I SŁUPÓW BUDYNKU WIATY
 • BETONOWANIE ŚCIAN I SŁUPÓW WIATY
 • ROBOTY MUROWE NA BUDYKU WARSZTATOWYM

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Aktualizacja KSZR
 • Uzupełnianie platformy na wymianie droga S-61 km 19+000 – 19+100
 • Wykop S-61 km 0+500-0+580
 • Nasyp S-61 km 0+580-0+700
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+400 – 14+525
 • Nasyp S-61 km 14+600 – 14+850
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 17+925 – 18+050
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Nasyp DP 1802N 0+500-0+750
 • Nasyp droga DK-65 km 0+600 – 0+825
 • Wykop DO14 0+040-0+145
 • Wykop DO17 0+000-0+500
 • Warstwa GWN/MROZ S-61 km 14+850 – 15+000
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 14+850 – 15+000
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 22+100- 22+300 jezdnia prawa
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PEHD DN800 PMDO18.2
 • Przepust PEHD DN800 PDDO20.2
 • Przepust PEHD DN600 PZL6.2P
 • Przepust PEHD DN600 PZL9.8P
 • Przepust PEHD DN600 PZL9.8L

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • WD-1.0 Iniekcja kabli sprężających NL
 • WD-1.0 Montaż sączków
 • WD-1.0 Rozszalowanie ustroju nośnego
 • WD-1.4 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • PZDsz-2.0 Wykonywanie zasypki przyczółków wraz z drenażem
 • WD-2.5 Wykonywanie zasypki przyczółków wraz z drenażem
 • WD-2.5 Montaż sączków
 • PZM-2.8 Montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • PZM-2.8 Wykonywanie izolacji ścian
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie iniekcji stali sprężającej
 • WD-6.8 Szalowanie skrzydła P1P, P3L
 • WD-6.8 Betonowanie skrzydeł P1L, P3P
 • PZM-7.8 Pompowanie wody
 • PZGd-8.7 Pompowanie wody
 • WD-9.4 Betonowanie ciosów podłożyskowych
 • WD-9.4 Rozszalowywanie korpusu P3
 • WD-9.4 Montaż podparcia poprzecznicy pośredniej oraz montaż zbrojenia i deskowania skrzydła podpory P1
 • PZGD-11.7 Zbrojenie i szalowanie ławy P1L
 • PZGD-11.7 Betonowanie ławy fundamentowej P1L
 • WS-14.3 Wykonywanie zasypki ław fundamentowych P1 i P2
 • PZDdz-14.5 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P2L
 • PZDdz-14.5 Zbrojenie poprzecznicy P2
 • WD-17.0 Betonowanie poprzecznic P1,P3
 • WD-17.0 Szalowanie poprzecznicy P2
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P1P i P2P
 • WD-20.2 Przygotowywanie drogi dojazdowej
 • WD-22.2 Szalowanie i zbrojenie fundamentu P3
 • WD-22.2 Szalowanie korpusu P1
 • WD-22.2 Betonowanie fundamentu P3
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ławy P4
 • MsPZDsz -22.8 Wykonywanie izolacji korpusu P1
 • MsPZDsz -22.8 Spawanie podpory tymczasowej P2A
 • MsPZDsz -22.8 Skucie dodatkowych głowic pali

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru,
 • Kanał deszczowy dn800 odc. DZR-13.1 – WZ-13 km 8+040 – 8+050 str L
 • Kanał deszczowy dn200 OL – W-1 w km 9+700 str P
 • Montaż wyposażenia przepompowni PD-7, PD-8, PD-9, PD-10, PD-11, PD-10a.
 • Ułożenie płyt zbrojonych na zjeździe – zbiornik ZR-14
 • Ułożenie płyt ażurowych gr. 8cm – zbiornik ZR-15
 • Ułożenie płyt ażurowych gr. 12cm – zbiornik ZR-15

Sieć telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag Orange do dokumentacji PW.
 • Przygotowywanie dokumentacji ujmującej aktualizację warunków przebudowy z Orange do ponownego uzgodnienia
 • Budowa kanału technologicznego KTp1
 • Budowa kanału technologicznego OUD

Sieć elektroenergetyczna

 • Przekazanie Projektu Wykonawczego linii 220kV do Wykonawcy.
 • Budowa zasilania Pompownia 7
 • Budowa zasilania SZR 6
 • Budowa zasilania OUD

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Wykop OUD – węzeł Ełk
 • Roboty murarskie i betonowe – OUD budynek warsztatowy
Marzec 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Odhumusowanie DK-65 km 0+200 – 0+500
 • Nasyp S-61 km 2+900-2+950
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+600 – 14+750
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 17+925 – 18+050
 • Nasyp S-61 km 23+100 – 23+260
 • Nasyp DP 1802B 0+400-0+450
 • Nasyp GWN DG Lipnik – Guty 0+000-0+400
 • Wykop DO7 km 0+000-0+500
 • Wykop DO19 km 0+000-0+300
 • Wykop DO-25 km 0+000 – 0+460
 • Nasyp DK-65 km 0+600 – 0+825
 • Warstwa GWN/MROZ S-61 km 14+850 – 15+300
 • Warstwa GWN droga DO-20 km 0+000 – 0+200
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 19+800- 20+830 jezdnia lewa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 21+400- 22+520 jezdnia lewa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 21+400- 22+100 jezdnia prawa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 22+300- 22+520 jezdnia prawa
 • Podbudowa z kruszywa droga DO-20 km 0+000 – 0+200
 • Malowanie oznakowania poziomego na objeździe tymczasowym
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Wykop OUD – węzeł Ełk

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Betonowanie ścianek zaplecznych
 • WD-1.0 Rozszalowanie ustroju nośnego
 • WD-1.4 Sprężenie ustroju nośnego
 • WD-1.4 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • PZDsz-2.0 Wykonywanie izolacji
 • PZDsz-2.0 Wykonywanie zasypki i drenażu
 • WD-2.5 Wykonywanie zasypki i drenażu
 • WD-2.5 Iniekcja kabli sprężających
 • PZM-2.8 Montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • WS/PZDZ-5.3 Szalowanie i zbrojenie ustroju nitka prawa
 • WS/PZDZ-5.3 Betonowanie ustroju nośnego nitka prawa
 • WD-6.8 Szalowanie i zbrojenie skrzydeł P3P i P1L
 • WD-9.4 Szalowanie korpusu P3 i skrzydła P1P
 • WD-9.4 Betonowanie korpusu P3
 • WD-9.4 Szalowanie ciosów podłożyskowych
 • PZGD-11.7 Zbrojenie i szalowanie ławy P1
 • PZGD-11.7 Betonowanie betonu podkładowego P2
 • PZDdz-14.5 Szalowanie i zbrojenie poprzecznicy P1,P2
 • PZDdz-14.5 Betonowanie skrzydła P1P,P2P oraz poprzecznicy P1
 • WD-17.0 Szalowanie poprzecznicy P1,P3
 • MS/PZDdz 18.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P1P
 • MS/PZDdz 18.2 Zbrojenie korpusu P2
 • WD-20.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P1
 • WD-20.2 Betonowanie korpusu P1
 • WD-22.2 Zbrojenie korpusu P1
 • WD-22.2 Zbrojenie fundamentu P3
 • WD-22.2 Wykonywanie zasypki ławy P1
 • Ms/PZDsz -22.8 Wykonanie badań statycznych i dynamicznych na palach P4
 • Ms/PZDsz -22.8 Wykonywanie zasypek P1,P2
 • Ms/PZDsz -22.8 Rozszalowywanie korpusu P1L

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru,
 • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-22
 • Zakończono prace na kanalizacji sanitarnej tłocznej MOP prawy
 • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 2+800-2+900
 • Studnie betonowe DN1200 S61 km 2+800-2+900
 • Studnia dn1200 SZ-13 i SR-13 w km 7+880 – 7+940, str. L
 • Kanał deszczowy dn200 odc. S-13.1 – ZR-13 w km 7+880 – 7+940, str. L
 • Obróbka kratek ściekowych S61 jezdnia prawa krawędź prawa km 20+850 – 21+360
 • Ułożenie geokraty – zbiornik ZR-13
 • Profilowanie skarp – zbiornik ZR-13
 • Ułożenie płyt ażurowych gr. 8cm – zbiornik ZR-13
 • Ułożenie płyt ażurowych gr. 12cm – zbiornik ZR-13
 • Humusowanie – zbiornik ZR-13
 • Profilowanie skarp – zbiornik ZR-14
 • Ułożenie geokraty – zbiornik ZR-14
 • Wykop – zbiornik ZR-15

Sieć telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag Orange do dokumentacji PW.
 • Przygotowywanie dokumentacji ujmującej aktualizację warunków przebudowy z Orange do ponownego uzgodnienia
 • Aktualizacja KSZR według dodatkowych wymagań Z (korekta znaków zmiennej treści pryzmowych

Sieć elektroenergetyczna

 • Budowa oświetlenia węzeł Guty – układanie kabli
 • Przekazanie Projektu Wykonawczego linii 220kV do Wykonawcy.

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Roboty murarskie – OUD budynek warsztatowo
 • Betonowanie ścian Boksów OUD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Nasyp S-61 km 2+800-2+950
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+350 – 14+520
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 17+925 – 18+050
 • Nasyp S-61 km 23+100 – 23+260
 • Nasyp DP-1802B km 0+300-0+400
 • Nasyp DP-1802B km 0+500-0+800
 • Warstwa mrozoochronna S-61 km 21+210 – 21+290
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 21+210 – 21+290
 • Ustawienie ścieków trójkątnych S61 km 3+100-5+220 L i P
 • Naprawa dróg technologicznych
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych
 • WD-1.0 Montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • WD-1.4 Przygotowanie bloków kotwiacych pod sprężanie ustroju
 • WD-2.5 Montaż deskowania kap chodnikowych
 • PZM-2.8 Demontaż szalunku ścian P1L; P2L i podparcia ustroju nośnego
 • WS/PZDZ-5.3 Szalowanie i zbrojenie ustroju nitka prawa
 • WD-6.8 Wiercenie otworów na łożyska P1, P2, P3
 • WD-6.8 Szalowanie skrzydła P3P i P1L
 • WD-9.4 Szalowanie korpusu P3 i skrzydła P1P
 • PZGD-11.7 Wymiana gruntu podpora P2
 • PZGD-11.7 Zbrojenie ławy fundamentowej P1
 • PZDdz-14.5 Betonowanie ścianki zaplecznej P1L
 • PZDdz-14.5 Szalowanie skrzydła P1P
 • PZDdz-14.5 Zbrojenie skrzydła P2P
 • PZDdz-14.5 Szalowanie poprzecznicy P1,P2
 • WD-17.0 Szalowanie poprzecznicy P1,P3
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie korpusu P1P
 • WD-20.2 Szalowanie korpusu P1
 • WD-22.2 Betonowanie betonu podkładowego P3
 • WD-22.2 Demontaż szalunku fundamentu P1
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie i betonowanie korpusu P1P
 • MsPZDsz -22.8 Wykonanie zasypki P2P,P1L

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru ,
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodno-prawnego
 • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-22
 • Kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej ZR-21
 • Prace na kanalizacji deszczowej D-16
 • Kontynuacja prac na wodociągu W-12B
 • Zakończono prace na wodociągu MOP prawy
 • Wykop rowu – odpływ z Jeziora Tatry Duże km 22+900 do 23+230
 • Studzienki betonowe DN500mm Droga nr 1802B km 0+275-0+420, S61 km 2+800-2+900
 • Kanał deszczowy PP DN150mm Droga nr 1802B km 0+275-0+420, S61 km 2+800-2+900
 • Kanał deszczowy PP PP DN200mm Droga nr 1802B km 0+275-0+420, S61 km 2+800-2+900
 • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 2+800-2+900
 • Studnie betonowe DN1200 S61 km 2+800-2+900
 • Kanał deszczowy dn200 odc. Wyl-13 – ZR-13 w km 7+880 – 7+940, str. L
 • Studnia dn1200 S-13.1 w km 7+880 – 7+940, str. L
 • Studnia dn1500 T10-rozp w km 5+450, str. L
 • Kanał deszczowy dn200 odc. Wyl-10 – T10-rozp w km 5+440 – 5+450, str. L
 • Wpust deszczowy dn500 w km 8+750 str L
 • Kanał deszczowy dn200 w km 8+750 str L
 • Regulacja wpustów żeliwnych na studzienkach ściekowych w km 3+045 – 5+200 str L i P
 • Regulacja włazów żeliwnych na studniach w km 3+500 – 8+750 str L i P
 • Wykop ZR 15
 • Układanie ażurów : ZR13, ZR14, ZR21

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • Przygotowanie dokumentacji ujmującej aktualizację warunków przebudowy z Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

Sieć elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW przez PSE
 • Roboty związane z usunięciem kolizji NN-1/400 kV
 • Budowa zasilania SZR 1

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Roboty murarskie – OUD budynek warsztatowo
 • Betonowanie ścian i słupów – Wiata OUD
 • Roboty zbrojarskie – Boksy OUD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+430 – 14+530
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 17+925 – 18+050
 • Wymiana gruntu droga DO-20
 • Odhumusowanie drogi obsługującej DO-25 km 0+000 – 0+460
 • Wykop droga DO-25 km 0+000 – 0+460

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Ustawienie ścieków trójkątnych S61 km 3+100-5+220 L i P
 • PZM-2.8 Betonowanie skrzydła S1L i S2L
 • WS/PZDZ-5.3 Zbrojenie ustroju
 • PZGD-11.7 Zbrojenie podpora P1P
 • PZGD-11.7 WykopP2-wymiana
 • WS-14.3 Rozszalowanie korpusu P1L i P2L
 • PZDdz-14.5 – Zbrojnie skrzydła P1L
 • PZDdz-14.5 – Betonowanie skrzydła P1L
 • PZDdz-14.5 – Betonowanie ścianki zaplecznej P1P
 • WD-17.0 – Szalowanie poprzecznicy na P1 i P3
 • MS-PZDdz 18.2- Betonowanie fundamentu P1P
 • MS-PZDdz 18.2- Zbrojenie korpusu P2L
 • WD-20.2 Szalowanie korpusu P1
 • WD-22.2 Betonowanie ławy P1
 • WD-22.2 Rozszalowanie ławy P1
 • Ms PZDsz -22.8 Szalowanie i betonowanie filarów P2L
 • Ms PZDsz -22.8 Skucie głowic pali podpory P3 i P4 – Rozpoczęcie
 • Ms PZDsz -22.8 Szalowanie korpusu P1P
 • Ms PZDsz -22.8 Rozszalowanie korpusu P1L
 • PZM 2.8a Wykonanie zsypki przepustu

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru ,
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodno-prawnego
 • Kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej ZR-21
 • Prace na wodociągu MOP prawy
 • Kontynuacja prac na wodociągu W-12B
 • Prace na wpustach deszczowych w km 11+200 do 11+600
 • Studzienki betonowe DN500mm L01 km 0+766; Droga Lipniki-Guty km 0+080-0+350, S61 km 1+440-1+500
 • Kanał deszczowy PP DN150mm Droga Lipniki-Guty km 0+080-0+350, S61 km 1+440-1+500
 • Kanał deszczowy PP DN 200mm L01 km 0+766; Droga Lipniki-Guty km 0+080-0+350, S61 km 1+440-1+500
 • Kanał deszczowy dn200 odc. SZ-12 -ZR-12 w km 6+950-7+040, str. P
 • Studnia dn1200 w km 6+950, str. P
 • Studnia dn1500 w km 7+010-7+020, str. P
 • Kanał deszczowy dn600 odc.Sep-12 -WZ-12 w km 7+170, str. P
 • Ułożenie płyty ażurowej 60x40x8 – zbiornik ZR-13
 • Wykop – zbiornik ZR-15
 • Wykop zbiornik ZR-31
 • Wykopanie nadsypki piaskowej – zbiornik ZR-24
 • Ułożenie płyty ażurowej 60x40x8cm- zbiornik ZR-24
 • Ułożenie płyty ażurowej 60x40x12cm- zbiornik ZR-24
 • Ułożenie geokraty wypełnionej humusem – zbiornik ZR-24

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • Oczekiwanie na aktualizację warunków przebudowy z Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

Sieć elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW przez PSE
 • Oświetlenie – Węzeł Szczuczyn/Guty – kable

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Roboty murarskie i betonowe OUD budynek OUD warsztatowo-garażowy
 • Fundamenty i głowice na stopach fundamentowych z elementami kotwiącymi na wiacie sprzętowo-materiałowej
 • Fundamenty i stopy fundamentowe na budynku komunalnym (śmietnik)

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+430 – 14+530
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 17+925 – 18+050

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.4 Betonowanie ustroju
 • PZM-2.8 Zbrojenie skrzydeł S1L i S2L
 • PZM-2.8 Deskowanie skrzydeł nitka lewa
 • WS/PZDZ-5.3 Deskowanie ustroju
 • WD-6.8 Betonowanie skrzydła P3P
 • PZGD-11.7 Chudziak podpora P1
 • WS-14.3 Betonowanie korpusu P2L
 • WS-14.3 Rozszalowanie korpusu P1L
 • PZDdz-14.5 – Zbrojnie skrzydła P1P
 • PZDdz-14.5 – Betonowanie skrydła P1L i ścianki zaplecznej P1P
 • PZDdz-14.5 – Montaż łożysk P2
 • WD-17.0 – Montaż łozysk P1 i P2
 • MS-PZDdz 18.2- Betonowanie fundamentu P1L
 • MS-PZDdz 18.2- Zbrojenie korpusu P1P
 • WD-20.2 Zbrojenie korpusu P3
 • WD-20.2 Szalowanie korpusu P3
 • WD-22.2 Betonowanie słupa P2
 • Ms PZDsz -22.8 Izolacje cienkie fundamentów P1, P2
 • Ms PZDsz -22.8 Szalowanie filarów P2L
 • Ms PZDsz -22.8 Wykop pod fundamenty podpory P3
 • Ms PZDsz -22.8 Wykonanie chudego betonu podpory P3

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodno-prawnego
 • Kanał deszczowy dn200 odc. S-12.2 – ZR-12 w km 6+950 – 7+040, str. P
 • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-20
 • Kontynuacja prace na kanalizacji deszczowej MOP prawy
 • Zakończono prace na kanalizacji deszczowej K-14 i K-16
 • Rozpoczęto prace na wodociągu MOP prawy
 • Wykop zbiornik ZR-13
 • Ułożenie płyty ażurowej 12cm – zbiornik ZR-13
 • Ułożenie płyty ażurowej 8cm – zbiornik ZR-13
 • Nadsypka zbiornik ZR-24
 • Ułożenie płyty ażurowej 12cm – zbiornik ZR-24
 • Ułożenie płyty ażurowej 8cm – zbiornik ZR-24
 • Geokrata wypełniona humusem – zbiornik ZR-25
 • Ułożenie płyty ażurowej 8cm – zbiornik ZR-25
 • Wykop zbiornik ZR-26
 • Wykop zbiornik ZR-31

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • Oczekiwanie na aktualizację warunków przebudowy z Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW przez PSE
 • Budowa zasilania – Pompownie 2
 • Oświetlenie – Węzeł Szczuczyn/Guty – kable

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Roboty murarskie – ściany budynek warsztatowy
 • Wieńce i słupy OUD BUD. warsztatowo-magazynowy – betonowanie
 • Strop na budynku administracyjnym (2 strop)
 • Strop na budynku warsztatowym (1 strop)
Luty 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Odhumusowanie DK 65 km 0+700 – 0+800
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+500
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Betonowanie ustroju NL
 • PZM-2.8 Zbrojenie skrzydeł Nitka lewa
 • WS/PZDZ-5.3 Deskowanie ustroju
 • WD-6.8 Betonowanie korpusu P1
 • WD-6.8 Zbrojenie skrzydła P3L
 • WD-9.4 Betonowanie korpusu P1
 • PZGD-11.7 Wykop P1
 • WS-14.3 Betonowanie korpusu P1L
 • WS-14.3 Rozszalowanie korpusu P2
 • PZDdz-14.5 Zbrojnie skrzydła
 • PZDdz-14.5 Rozszalowanie ścianki zaplecznej
 • WD-20.2 Zbrojenie korpusu P3
 • WD-22.2 Betonowanie słupów
 • Wd-22.2 Deskowanie ławy P1
 • Ms PZDsz -22.8 izolacje cienkie fundamentów
 • Ms PZDsz -22.8 Betonowanie filarów P2P
 • Ms PZDsz -22.8 Wykop pod fundamenty podpory P4
 • Ms PZDsz -22.8 Wykonanie chudego betonu podpory P4
 • Ms PZDsz -22.8 Wykop pod fundamenty podpory P3

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru ,
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodno-prawnego

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • Oczekiwanie na aktualizację warunków przebudowy z Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Złożenie poprawionej dokumentacji PW 220kV do uzgodnienia do PSE

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Stopy fundamentowe budynek OUD wiata i śmietnik – betonowanie
 • Stropy OUD budynek administracyjny – betonowanie
 • Wieńce i słupy OUD budynek warsztatowo-magazynowy – betonowanie
 • Wykop pod fundamenty OUD Boksy

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Odhumusowanie DK-65 km 0+700 – 0+800
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+500
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WS/PZDZ-5.3 Deskowanie ustroju
 • MS/PZDdz-18.2 zbrojenie fundamentu P1
 • WD-20.2 rozbiórka deskowania + czyszczenie
 • Ms PZDsz -22.8 zbrojenie korpusu P1P

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Wykop zbiornik ZR-31

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • Oczekiwanie na aktualizację warunków przebudowy z Orange

Sieć elektroenergetyczna

 • Złożenie poprawionej dokumentacji PW 220kV do uzgodnienia do PSE

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+500
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Przepust PEHD DN800 PMDO6.2

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Ms PZDsz -22.8 Szalowanie korpusu P1
 • Ms PZDsz -22.8 Szalowanie filarów P2
 • Ms PZDsz -22.8 Zbrojenie korpusu P1

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • Oczekiwanie na aktualizację warunków przebudowy z Orange
 • PP

Sieć elektroenergetyczna

 • Złożenie poprawionej dokumentacji PW 220kV do uzgodnienia do PSE

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+500
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Przepust PEHD DN800 PMDO6.2

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.4 Montaż wpustów, sączków i prowadnic
 • PZM-2.8 Betonowanie ustroju – nitka lewa
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie deskowania ustroju – nitka prawa
 • PZDdz-11.7 Wykop podpory P1
 • WS-14.3 Betonowanie ściany P2P
 • WS-14.3 Zbrojenie i szalowanie ściany P1L
 • PZDdz-14.5 Betonowanie ścianki zaplecznej P2L
 • WD-22.2 Zbrojenie fundamentu P1
 • WD-22.2 Zbrojenie filarów P2
 • Ms PZDsz -22.8 Pale CFA P3
 • Ms PZDsz -22.8 Zbrojenie filarów P2
 • Ms PZDsz -22.8 Zbrojenie korpusu P1

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Przygotowanie materiałów do odpowiedzi na wezwanie dot. Wydania pozwoleń wodnoprawnych- wystąpienie o
 • wydanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów
 • Rozpoczęto prace na kanalizacji deszczowej ZR-19
 • Kontynuacja prace na kanalizacji deszczowej MOP prawy
 • Rozpoczęto prace na kanalizacji deszczowej K-14 i K-16
 • Wykop – zbiornik ZR-21
 • Wykop – zbiornik ZR-22
 • Ułożenie płyty ażurowej – zbiornik ZR-23
 • Zgrzewanie geomembrany – zbiornik ZR-21
 • Przepust Stalowy DN1000 MEL S61 12+538

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • PP
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag PSE do dokumentacji PW 220kV
Styczeń 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+500
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Przepust PEHD DN800 PMDO13.2

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa
 • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
 • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie deskowania ustroju – nitka prawa
 • WD-6.8 Wykonywanie deskowania korpusu P1
 • WD-9.4 Deskowanie korpusu P1
 • PZDdz-11.7 Wykop podpory P1
 • WS-14.3 zbrojenie i szalowanie ściany P1P
 • WS-14.3 zbrojenie ściany P2L i P1L
 • PZDdz-14.5 betonowanie ścianki zaplecznej P2L
 • PZDdz-14.5 zbrojenie poprzecznic
 • WD-20.2 betonowanie korpusu P3
 • WD-22.2 zbrojenie słupów P2
 • Ms PZDsz -22.8 zbrojenie słupów P2
 • Ms PZDsz -22.8 zbrojenie korpusu P1

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Przygotowanie materiałów do odpowiedzi na wezwanie dot. Wydania pozwoleń wodnoprawnych- wystąpienie o
 • wydanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów
 • Kontynuacja prace na kanalizacji deszczowej MOP prawy
 • Prace na kanalizacji sanitarnej na MOP prawy
 • Wykop pod zbiornik ZR-19
 • Zakończono montaż przykanalików deszczowych w 8+700 do 11+000
 • Kanał tłoczny dn225 odc. PD-8 – Ł8.1 w km 4+430 – 4+470, str. P
 • Kanał deszczowy dn200 odc. S-12.2 – ZR-12 w km 6+950 – 7+040, str. P
 • Regulacja wpustów żeliwnych w km 3+250 – 3+490, str. P
 • Montaż wylotów do istn. rowu Wyl-9 i Wyl-11 w km 5+450 str. P
 • Montaż wlotu WZ-7.2 do zbiornika ZB-7 w km 3+570, str. L

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • PP
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag PSE do dokumentacji PW 220kV

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Uszczegółowienie projektu Planu Działań Ratowniczych
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+500
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Przepust PEHD DN800 PMDO23.1
 • Przepust stalowy DN1000 MEL S61 19+041

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa
 • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
 • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie deskowania ustroju – nitka prawa
 • WD-6.8 Wykonywanie deskowanai korpusu P1
 • WD-9.4 Deskowanie korpusu P1
 • WD-9.4 Zbrojenie korpusu P1
 • WS-14.3 Rozszalowanie ściany P1P
 • PZDdz-14.5 Rozszalowanie ścianki zaplecznej P2P
 • Ms PZDsz -22.8 Zbrojenie słupów P2

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Ułożenie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-30

Sieć telekomunikacyjna

 • Otrzymanie od Orange oficjalnych uwag do PW
 • Wystąpienie z wnioskiem o aktualizację warunków przebudowy Orange
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Otrzymanie od PSE uwag do dokumentacji PW 220kV
 • Wprowadzenie uwag PSE do dokumentacji PW 220kV
 • Prace związane z przebudową kolizji NN-2/220 kV
 • Prace związane z przebudową kolizji NN-3/220 kV

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Uszczegółowienie projektu Planu Działań Ratowniczych
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Odhumusowanie DK-65
 • Wykop DO-17 km 0+050 – 0+200
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Przepust PEHD DN800 PDPN9.1
 • Przepust PEHD DN600 rów kryty w.Ełk LO1 0+200

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa – zabezpieczenie na czas okresu zimowego
 • WD-1.0 Wykonywanie sprężenia – nitka prawa
 • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
 • WD-1.4 Wykonywanie zbrojenia ustroju
 • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa– zabezpieczenie na czas okresu zimowego
 • WD17.0 – rozszalowanie ciosów, korpusu P3
 • Ms PZDdz -18.2 zbrojenie fundamentu P2P
 • Ms Pzdsz – 22.8 – ścianka szczelna – podpora P3

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-32

Sieć telekomunikacyjna

 • Przekazanie do Orange aktualnego wniosku o uzgodnienie PW Prace nad PW-SZR dostosowywanie rozwiązań z koncepcjo do przyjętego układu drogowego

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Oczekiwanie na uzgodnienie od PSE
 • Prace związane z przebudową kolizji NN-2/220 kV
 • Prace związane z przebudową kolizji NN-3/220 kV

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Przekazanie PW w wersji papierowej dla dróg obsługujących, części drogowej MOP i OUD
 • Przepust PEHD DN800 PMDO8.1
 • Przepust PEHD DN800 PMDO6.3

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa – Zabezpieczenia w okresie zimowym
 • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
 • WD-1.4 Wykonywanie zbrojenia ustroju
 • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa – Zabezpieczenia w okresie zimowym
 • PMKP22.2 Montaż konstrukcji przepustu
 • PMKP22.2 Wykonanie zasypki przepustu

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Ułożenie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-30

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Złożenie uzupełnionego projektu PW TOM 06.01 do uzgodnień do Orange.
 • Uzupełnianie projektu PW TOM 06.01

Sieć energetyczna

 • Prace związane z przebudową kolizji NN-1/220 kV
 • Oczekiwanie na uzgodnienia od PSE.
 • Pełnienie nadzoru

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2021 r.

Liczba odwiedzin: 38643
Projekt i wykonanie: M2 Studio