Maj 2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Wprowadzenie do projektu poprawek związanych z uwagami Inżyniera i dalsze uszczegółowianie rozwiązań zgodnie ze zgłoszonymi uwagami
 • Odhumusowanie terenu
 • Wykopy,
 • Nasypy,
 • Wymiana gruntu

Roboty mostowe:

Projektowe:

 • Przekazano projekty wykonawcze w wersji papierowej i elektronicznej obiektów:
  • 03_PZDsz- 2.0
 • Przekazano zamienne elementy PW obiektu WD- 1.0 w wersji papierowej oraz cyfrowej w rewizji 02, 03.
 • Pełniono nadzór autorski

  Instalacje i infrastruktura

  Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

  • Przekazano projekty wykonawcze w wersji papierowej oraz cyfrowej
   • TOM.II.S.04.01 rev. 04
   • TOM.II.S.04.02 rev.04
   • TOM.II.MOP.11.06 rev.04
   • TOM.II.OUD.12.8. rev.04

  Sieć telekomunikacyjna

  • Opracowanie projektu wykonawczego ostateczna edycja i wydruk

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Wprowadzenie do projektu poprawek związanych z uwagami Inżyniera i dalsze uszczegółowianie rozwiązań zgodnie ze zgłoszonymi uwagami
  • Odhumusowanie terenu
  • Wykopy,
  • Nasypy,
  • Wymiana gruntu

  Roboty mostowe:

  Projektowe:

  • Projektant Wykonawcy przekazał do zweryfikowania Wykonawcy projekty wykonawcze w wersji papierowej oraz cyfrowej następujących obiektów: 09_PZGd-8.7,  10_WD-9.4 , 11_WS- 11.1 , 12PZDdz – 11.7 , 13_WS-14.3 , 14_PZDdz-14.5 , 17_WD-20.2 , 18_WD-22.2.
  • Projektant Wykonawcy przekazał do Wykonawcy zamienne elementy PW obiektu WD-1.0 w wersji papierowej i cyfrowej uwzględniające zmianę sposobu posadowienia podpory nr 1.
  • Projektant Wykonawcy przekazał aktualizację do Wykonawcy rysunku tras kabli obiektu WD-1. w rewizji 2.0 w wersji papierowej i cyfrowej.

  Realizacja:

  • Obiekt WD-1:
   • Wykonanie wymiany gruntu pod podporami P2 i P3;
  • Obiekt WD – 2.5:
   • Wykonanie zbrojenia fundamentów podpór P1, P2, P3;
  • Obiekt WD-2.8:
   • Roboty przygotowawcze do rozpoczęcia robót

  Instalacje i infrastruktura

  Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

  • Wydruk PW: II.S.04.01 rev. 04 ,  TOM. II.S.04.02 rev.04 , TOM.II.MOP.11.06 rev 04 , TOM.II.OUD.12.8 rev 04.

  Sieć telekomunikacyjna

  • Przygotowanie projektów wykonawczych do przekazania Wykonawcy – TOM 05.1 , 05.2 , 05.3 , 05.4 , 05.5 , 05.6.2 , 11.07 , 12.09
  Kwiecień 2020

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Wprowadzenie do projektu poprawek związanych z uwagami Inżyniera
  • Odhumusowanie terenu
  • Wykopy,
  • Nasypy,
  • Wymiana gruntu

  Roboty mostowe:

  • Wprowadzono uwagi Inżyniera dotyczące projektu obiektu WD- 1.0 w projektach pozostałych obiektów
  • Końcowa edycja i przygotowanie do druku pozostałych PW dla obiektów Inżynierskich

  Instalacje i infrastruktura

  Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

  • Końcowa edycja i przygotowanie do druku
  • Opracowanie i przekazanie przedmiaru robót dla TOM.II.S.04.01 rev.04

  Sieć telekomunikacyjna

  • Końcowa edycja i przygotowanie do druku

  Znalezione zostało stanowisko Archeologiczne w km 16+900 i wydana została do niego Decyzja WKZ – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Odpowiedź na uwagi Inżyniera i wprowadzenie do projektu poprawek związanych z tymi uwagami
  • Odhumusowanie terenu
  • Wykopy,
  • Nasypy,
  • Wymiana gruntu

  Roboty mostowe:

  • Wprowadzono uwagi Inżyniera dotyczące projektu obiektu WD- 1.0 w projektach pozostałych obiektów
  • Przekazano PW obiektów WD- 2.5 oraz PZM- 2.8 uwzględniające uwagi inżyniera
  • Prace obiekt WD – 2.5
   1. – Wykopy podpór nr 1 , nr 2, nr 3

    – Wykonanie Betonu podkładowego pod fundamenty Podpór P1, P2, P3

    – Montaż zbrojenia fundamentów podpór P1 i P2

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   • Opracowanie i przekazanie  PW TOM. II.MOP 11.06 rev.04

   Sieć telekomunikacyjna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego końcowa edycja

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   Roboty drogowe:

   • Wprowadzenie do projektu uwag przekazanych przez Inżyniera
   • Prace nad przedmiarami
   • Odhumusowanie terenu
   • Wykopy,
   • Nasypy,
   • Wymiana gruntu

   Roboty mostowe:

   • Wprowadzono uwagi Inżyniera dotyczące projektu obiektu WD-1.0 w projektach pozostałych obiektów

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   • Weryfikacja otrzymanych uwag od IK
   • Opracowywanie PW na sieci zewnętrzne MOP

   Sieć telekomunikacyjna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego

   Sieć energetyczna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego
   • Otrzymanie uzgodnienia projektu wykonawczego przebudowy sieci 400 kV- TOM 05.6.2 z PSE

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   Roboty drogowe:

   • Oczekiwanie na sprawdzenie projektu przez inżyniera
   • Prace nad przemiarami
   • Odhumusowanie terenu
   • Wykopy
   • Nasypy
   • Wymiana gruntu

   Roboty mostowe:

   • Wprowadzono uwagi inżyniera do KEP i obiektu WD- 1.0
   • Przekazano PW obiektu WD- 1.0 uwzględniający uwagi inżyniera w wersji papierowej
   • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW

   Sieć telekomunikacyjna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.

   Sieć energetyczna

   • Opracowanie projektu wykonawczego.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   Roboty drogowe:

   • Oczekiwanie na sprawdzenie projektu przez Inżyniera.
   • Prace nad przedmiarami.
   • Wykonane zdjęcia warstwy humusu.

   Roboty mostowe:

   • Kontynuacja wprowadzania uwag Inżyniera do KEP i obiektu WD- 1.0.
   • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera.

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW

   Sieć telekomunikacyjna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.

   Sieć energetyczna

   • Opracowanie projektu wykonawczego.
   Marzec 2020

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   Roboty drogowe:

   • Oczekiwania na sprawdzenie projektu przez Inżyniera

   Roboty mostowe:

   • Wprowadzono uwagi Inżyniera do KEP i obiektu WD- 1.0.
   • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez inżyniera.

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW.

   Sieć telekomunikacyjna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.

   Sieć energetyczna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.
   • Złożenie projektu PW linii 400 kV do PSE.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   Roboty drogowe:

   • Korekta wykazów i przedmiarów, kontynuacja prac i wnoszenie poprawek.

   Roboty mostowe:

   • Wprowadzane są uwagi do KEP.
   • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera – w trakcie weryfikacji.

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian  – dot. PW KD rev. 03.
   • Dostosowywanie przedmiarów robót w zakresie kanalizacji deszczowej do wprowadzonych zmian  – rev. 03.
   • Przekazanie PW w zakresie kanalizacji deszczowej rev. 03 wraz z przedmiarem robót rev. 03.

   Sieć telekomunikacyjna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego – wnoszenie uwag i poprawek.

   Sieć energetyczna

    1. Opracowywanie projektu wykonawczego ze względu na:
    • Uzyskanie pozytywnego koreferatu dla PW linii 400 kV.
    • Otrzymanie od PSE odmowy zmiany warunków przebudowy linii 220 kV w zakresie przewodu OPGW.
    • Otrzymanie od PSE uwag do projektu linii 400 kV.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   Roboty drogowe:

   • Korekta wykazów i przedmiarów robót, kontynuacja prac i wnoszenie poprawek.

   Roboty mostowe:

   • Wprowadzane są uwagi do KEP.
   • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera.

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian  – dot. PW KD rev. 03.
   • Dostosowywanie przedmiarów robót w zakresie kanalizacji deszczowej do wprowadzonych zmian  – rev. 03.
   • Przekazanie PW w zakresie kanalizacji deszczowej rev. 03 wraz z przedmiarem robót rev. 03.

   Sieć telekomunikacyjna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego – wnoszenie uwag i poprawek.

   Sieć energetyczna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.
   • Aktualizacja przedmiarów.
   • Aktualizacja projektów wykonawczych TOM 05.01, 11.07, 12.09 – rev. 02
   Luty 2020

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   Roboty drogowe:

   • Korekta wykazów i przedmiarów robót.

   Roboty mostowe:

   • Przekazano dokumentację do weryfikacji przez Inżyniera – Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera.

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian  – dot. PW KD rev. 03

   Sieć telekomunikacyjna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.

   Sieć energetyczna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.
   • Aktualizacja przedmiarów.
   • Aktualizacja projektów wykonawczych TOM 05.01, 11.07, 12.09 – rev. 02

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   Roboty drogowe:

   • Korekta projektu wykonawczego ze względu na rozwiązania branżowe.
   • Korekta wykazów i przedmiarów robót.

   Roboty mostowe:

   • Przekazano dokumentację do weryfikacji przez Inżyniera – Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera.

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian – dot. PW:
    • Przebudowy sieci wodociągowej rev. 03,
    • MOP rev. 03
   • Kontynuacja prac nad dostosowywaniem przedmiarów robót w zakresie przebudowy sieci wod. rev. 03 oraz MOP rev. 03.
   • Przekazanie:
    – PW w zakresie przebudowy sieci wod. rev. 03 wraz z przedmiarem robót rev. 03,
    – PW w zakresie MOP rev. 03 wraz z przedmiarem robót rev. 03.

   Sieć telekomunikacyjna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego i przekazanie do wewnętrznej weryfikacji PORR.
   • Aktualizacja przedmiarów.

   Sieć energetyczna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego. W związku z dodatkowymi wymaganiami SE (dotyczy WN 220 i 400kV).

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   Roboty drogowe:

   • Opracowanie PB w rewizji 10.
   • Korekta wykazów i przedmiarów robót.

   Roboty mostowe:

   • Przekazano dokumentację do weryfikacji przez Inżyniera – Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera.

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian – dot. PW:
    • kanalizacji deszczowej rev. 02,
    • OUD rev. 03.
   • Kontynuacja prac nad opracowywaniem przedmiarów robót w zakresie kanalizacji deszczowej rev. 02 – oraz OUD rev. 03.
   • Opracowywanie PB rev. 10.

   Sieć telekomunikacyjna

   • Kontynuacja prac nad opracowaniem projektu wykonawczego.
   • Korekta STWiORB i przekazanie do Wykonawcy i Inżyniera.

   Sieć energetyczna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.
   • Uzyskanie uzgodnienia PB I PW dla linii 110kV TOM 05.5.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   Roboty drogowe:

   • Korekta wykazów i przedmiarów robót.
   • Dostosowanie rozwiązań do wprowadzonych zmian w zakresie branż.

   Roboty mostowe:

   • Wprowadzono uwagi Inżyniera oraz PORR do PW w zakresie obiektów mostowych. Przekazano dokumentację do weryfikacji przez Inżyniera.

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian – dot. kanalizacji deszczowej PW rev. 02.
   • Kontynuacja prac nad opracowywaniem przedmiarów robót w zakresie kanalizacji deszczowej – rev. 02

   Sieć telekomunikacyjna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.
   • Prace nad STWiORB

   Sieć energetyczna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.
   • Uzyskanie uzgodnienia PB dla projektu PGE Ełk.
   Styczeń 2020

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   Roboty drogowe:

   • Wprowadzanie uwag uszczegóławiających projekt.

   Roboty mostowe:

   • Wprowadzane zostały uwagi Inżyniera do PW w zakresie obiektów mostowych.

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   • Opracowywanie przedmiarów robót w zakresie kanalizacji deszczowej – rev. 02.

   Sieć telekomunikacyjna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.
   • Prace nad  STWiORB

   Sieć energetyczna

   • Korekta STWiORB i przekazanie do Wykonawcy i Inżyniera

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   Roboty drogowe:

   • Korekta rowów wzdłuż drogi ekspresowej ze względu na zmianę rzędnych przepustów ekologicznych.

   Roboty mostowe:

   • Wprowadzane zostały uwagi Inżyniera do PW w zakresie obiektów mostowych.

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   • Kontynuacja prac nad opracowywaniem PW rev. 02  w zakresie kanalizacji deszczowej.

   Sieć telekomunikacyjna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.

   Sieć energetyczna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   Roboty drogowe:

   • Kontynuacja prac nad przygotowywaniem materiałów do edycji projektu wykonawczego.

   Roboty mostowe:

   • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera PW  przekazanych obiektów.

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   • Kontynuacja prac nad opracowywaniem PW rev. 02  w zakresie kanalizacji deszczowej.

   Sieć telekomunikacyjna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.

   Sieć energetyczna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.
   • Otrzymanie uzgodnienia projektu budowlanego TOM 05.6.2 – 400kV od PSE.
   • Wysłanie projektu wykonawczego TOM 05.6.2 – 400kV do uzgodnień do PSE.
   • Negatywna opinia PSE do projektu budowlanego TOM 06.6.1 – 220kV z uwagi na nie uwzględnienie przebudowy całych sekcji przewodów OPGW.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   Roboty drogowe:

   • Przygotowywanie materiałów do edycji projektu wykonawczego.

   Roboty mostowe:

   • Dalsze uszczegółowianie projektu i oczekiwanie na zatwierdzenie  przez Inżyniera PW przekazanych projektów obiektów.

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   • Kontynuacja prac nad opracowywaniem PW rev. 02  w zakresie kanalizacji deszczowej.

   Sieć telekomunikacyjna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.

   Sieć energetyczna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.
   • Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez PGE Łomża do PW TOM 05.02.
   • Uzupełnienie PW TOM 05.01 i przekazanie Wykonawcy.
   • Wysłanie poprawionego projektu TOM 05.05 do uzgodnień do PGE.

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   Roboty drogowe:

   • Dalsza korekta szczegółów i uszczegółowianie rozwiązań zgodnie z wpływającymi uwagami.

   Roboty mostowe:

   • Przekazanie do weryfikacji dokumenty dotyczące obiektów mostowych:
    PZM-7.8 (TOM.II.M.03.08); MS_PZDsz-22.8..

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   • Kontynuacja prac nad opracowywaniem PW rev. 02  w zakresie kanalizacji deszczowej.

   Sieć telekomunikacyjna

   • Opracowywanie projektu wykonawczego.

   Sieć energetyczna

   • Dalsze prace nad wprowadzaniem poprawek i uszczegółowianiem projektu wykonawczego.

   Ostatnia aktualizacja: 27.05.2020 r.

   Liczba odwiedzin: 16740
   Projekt i wykonanie: M2 Studio