Grudzień 2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Ustalenie lokalizacji ścieków trójkątnych, ścieków półokrągłych, ścieków pilastych i przepustów drogowych na trasie głównej.
 • Lokalizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 • Drogi dojazdowe:
  – generowanie skarp,
  – korekty niwelety rowów,
  – lokalizacja przepustów drogowych.
 • Uszczegółowienie linii rozgraniczających zajęć stałych.

Roboty mostowe:

 • Przekazano do PORR kompletne projekty budowlane w wersji cyfrowej dla następujących obiektów: WD-6.8, WD-9.4, WD-17.0, WD-20.2, PZM-7.8, PZDdz-14.5, WS/PZDdz-5.3, MS/PZDsz-22.8.
 • Policzono posadowienie obiektu: MS/PZDsz-22.8.
 • Przekazano do PORR do przeglądu rysunki i opisy techniczne wchodzące w zakres PB dla następujących obiektów: WS-11.1, PZDdz-11.7, MS/PZDdz-18.2.
 • Trwają prace nad projektami budowlanymi obiektów: WD-1.0, WD-1.4, PZDsz-2.0, PZM-2.8, WS-14.3, WD-2.5.
 • Wprowadzanie poprawek wynikających z ustaleń między branżami.

Roboty branżowe:

 • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego w zakresie odwodnienia, przebudowy sieci wodociągowej, sieci na terenie MOP i OUD.
 • Wystąpienie do PUK w Prostkach w sprawie zabezpieczenia/przebudowy sieci wodociągowej.
 • Wystąpienie (ponowne) do Zarządu Zlewni w Augustowie w sprawie zgodny na zrzut wód opadowych.
 • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
 • Szczegółowe rozwiązania do projektu budowlanego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Analiza odwodnienia w powiązaniu z lokalizacją zbiorników retencyjnych.
 • Ustalenie lokalizacji ścieków trójkątnych, ścieków półokrągłych, ścieków pilastych i przepustów
  drogowych na węźle Guty.
 • Lokalizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 • Drogi dojazdowe:
  – generowanie skarp,
  – korekty niwelety rowów.
 • Uszczegółowienie linii rozgraniczających zajęć stałych.
 • Wstępne przekroje poprzeczne do określenia ilości robót ziemnych.

Roboty mostowe:

 • Obiekt PZDdz-14.5 – projekt budowlany przekazany do PORR do weryfikacji.
 • Obiekt MS/PZDsz-22.8 – projekt budowlany przekazany do PORR do weryfikacji.
 • Policzono posadowienie obiektów: WD-6.8, WD-9.4, WD-17.0, WD-20.2, PZM-7.8, PZDdz-
  14.5, WS/PZDdz-5.3.
 • Wprowadzanie poprawek wynikających z ustaleń między branżami.

Roboty branżowe:

 • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego w zakresie odwodnienia, przebudowy sieci
  wodociągowej, sieci na terenie MOP i OUD.
 • Wystąpienie do PUK w Prostkach w sprawie zabezpieczenia/przebudowy sieci wodociągowej.
 • Wystąpienie (ponowne) do Zarządu Zlewni w Augustowie w sprawie zgodny na zrzut wód
  opadowych.
 • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
 • Szczegółowe rozwiązania do projektu budowlanego.
W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
Roboty drogowe:
 • Analiza odwodnienia w powiązaniu z lokalizacją zbiorników retencyjnych.
 • Ustalenie lokalizacji ścieków trójkątnych, ścieków półokrągłych, ścieków pilastych i przepustów drogowych na węźle Ełk Południe.
 • Lokalizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 • Drogi dojazdowe:
  – generowanie skarp,
  – korekty niwelety rowów.
 • Wstępne określenie linii rozgraniczających zajęć stałych.
 • Przekazano do PORR szczegóły powtarzalnych elementów drogowych.
Roboty mostowe:
 • Obiekt WD-9.4 – projekt budowlany przekazany do PORR do weryfikacji.
 • Rozpoczęto prace projektowe nad obiektami MS/PZDsz-22.8, WD-1.4, WS-11.1, WS-14.3.
 • Określono lokalizację uzupełniających badań geotechnicznych pod przepusty.
 • Wprowadzanie poprawek wynikających z ustaleń między branżami.
Roboty branżowe:
 • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego w zakresie odwodnienia – obliczenia zlewni.
 • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego w zakresie przebudowy sieci wodociągowej.
 • Wystąpienie do ZUG Gminy Ełk Spółka z o.o. w sprawie ponownego rozpatrzenia możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej obiektów na MOP
 • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
Roboty drogowe:

 • Wstępne określenie linii rozgraniczających zajęć stałych.
 • Analiza odwodnienia drogi ekspresowej, węzłów i dróg obsługujących.
 • Ustalenie dotyczące lokalizacji zbiorników retencyjnych.
 • Lokalizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 • Drogi dojazdowe:
  – generowanie skarp,
  – korekty niwelety rowów.

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-6.8 – projekt budowlany przekazany do PORR do weryfikacji.
 • Obiekt WD-17.0 – projekt budowlany przekazany do PORR do weryfikacji.
 • Wprowadzanie poprawek wynikających z ustaleń między branżami.

Roboty branżowe:

 • Praca nad wstępnym opracowaniem projektowym.
 • Wystąpienie o zgody na odprowadzenie wód opadowych
 • Ponowne wystąpienie możliwość zaopatrzenia w wodę MOP Niekrasy do ZUG Gminy Ełk
 • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
 • Opracowywanie operatu wodnoprawnego.
 • Wstępne obliczenia hydrauliczne przepustów.
Listopad 2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Analiza odwodnienia drogi ekspresowej, węzłów i dróg obsługujących,

 • Analiza projektowania górnej warstwy nasypu,

 • Analiza styku nawierzchni bit./bet. na drodze ekspresowej,

 • Projekt węzła Guty:

  – zamodelowanie krawędzi wszystkich łącznic w postaci pliku alg,

  – dopisanie krawędzi alg do punktów point control w modelerze,

  – stworzenie template dla łącznic, uwzględniające konstrukcję nawierzchni wg PFU,

  – zamodelowanie superelevation (przechyłek),

  – uwzględnienie wstępnych poszerzeń poboczy ze względu na bariery,

  – skorygowanie niwelety ze względu na połączenie z nawierzchnią betonową na
  drodze ekspresowej,

  – skorelowano rowy węzła z rowami drogi ekspresowej,

  – wstępne określenie przepustów pod łącznicami,

  – wygenerowanie modelu łącznic w postaci dtm.

 • Drogi dojazdowe:

  – korekta przebiegu zaprojektowanych wcześniej geometrii, 

  – projektowanie rowów.

Roboty mostowe:

 • Obiekt PZDdz-11.7 – przekazaliśmy prowadzącemu temat informację, iż korzystna byłaby korekta przebiegu rowu melioracyjnego Dybówka, nad którym jest projektowane przejście dla zwierząt. Oczekujemy na odpowiedź – do tego czasu prace nad projektem obiektu PZDdz-11.7 zostały wstrzymane,

 • Obiekt WS/PZDdz-5.3 – projekt budowlany tego obiektu przeszedł weryfikację wewnętrzną w Transprojekcie, uwagi Weryfikatora zostały wprowadzone, projekt budowlany obiektu w wersji papierowej i cyfrowej został wysłany do Inżyniera i Zamawiającego w celu zaopiniowania,

 • Obiekt PZM-7.8 – zakończono prace nad projektem budowlanym obiektu PZM-7.8, został on przekazany do weryfikacji wewnętrznej,
 • Rozpoczęto prace nad projektami budowlanymi obiektów WD-2.5 i WD-20.2,
 • Wprowadzanie poprawek wynikających z ustaleń między branżami

Roboty branżowe:

 • Praca nad wstępnym opracowaniem projektowym.
 • Wystąpienie o zgody na odprowadzenie wód opadowych
 • Wystąpienie o warunki i dane techniczne zabezpieczenia/przebudowy sieci wodociągowej
 • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Przygotowanie materiałów na Radę budowy 15.11.2018,
 • Analiza odwodnienia węzłów i dróg obsługujących,
 • Analiza projektowania górnej warstwy nasypu.

Roboty mostowe:

 • Kontynuacja prac nad kluczowymi elementami zadania ( obiekty w ciągu  i obiekty nad trasą S61),
 • Wprowadzenie uwag PORR do części rysunkowej PB obiektu WS/PZDdz-5.3,
 • Sporządzenie części opisowej i wyciągu z obliczeń do PB obiektu WS/PZDdz-5.3,
 • Rozpoczęcie prac nad projektami budowlanymi obiektów PZM-7.8 oraz PZDdz-11.7,
 • Przygotowanie materiałów na Radę budowy 15.11.2018,
 • Wprowadzanie poprawek wynikających z ustaleń między branżami.

Roboty branżowe:

 • Praca nad wstępnym opracowaniem projektowym,
 • Wystąpienie o zgody na odprowadzenie wód opadowych,
 • Wystąpienie o warunki i dane techniczne zabezpieczenia/przebudowy sieci wodociągowej.
W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
Roboty drogowe:
 • Kontynuacja organizacji prac projektowych,
 • Kontynuacja prac nad uszczegółowianiem kluczowych elementów zadania,
 • Przekazanie kluczowych elementów zadania do zaopiniowania:
  – głównych parametrów niwelety trasy głównej i przekroju normalnego,
  – osi podstawowej drogi S61,
  – osie łącznic, dróg poprzecznych i dróg obsługujących oraz obiektów inżynierskich.
 • Analiza odwodnienia.
Roboty mostowe:
 • Kontynuacja prac nad kluczowymi elementami zadania ( obiekty w ciągu i obiekty nad trasą S61),
 • Szczegółowa analiza badań geologiczne wynikających ze szczegółowych rozwiązań,
 • Wprowadzanie poprawek wynikających z ustaleń między branżami.
Roboty branżowe:
 • Praca nad wstępnym opracowaniem projektowym,
 • Wystąpienie o zgody na odprowadzenie wód opadowych,
 • Wystąpienie o warunki i dane techniczne zabezpieczenia/przebudowy sieci wodociągowej,
 • Praca nad wstępnym opracowaniem projektowym,
 • Kontynuacja wystąpień o wydanie warunków usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną,
 • Wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci teletechnicznej terenu OUD,
 • Wystąpienie do GDDKiA o wytyczne dla komunikacji CB,
 • Praca nad wstępnym opracowaniem projektowym,
 • Wystąpienie do GDDKiA o akceptację wniosków przyłączeniowych,
 • Wystąpienie do PGE Dystrybucja Oddz. Białystok oraz PGE Dystrybucja Oddz. Białystok RE Ełk o udzielenie informacji w zakres współfinansowanie ze środków UE kolidujących z projektowaną drogą sieci elektroenergetycznych,
 • Wystąpienie do PGE Dystrybucja Oddz. Białystok RE Łomża o przedłużenie ważności wydanych warunków usunięcia kolizji oraz o udzielenie informacji w zakres współfinansowanie ze środków UE kolidujących z projektowaną drogą sieci elektroenergetycznych,
 • Wystąpienie do PSE o przedłużenie ważności wydanych warunków usunięcia kolizji oraz o udzielenie informacji w zakres współfinansowanie ze środków UE kolidujących z projektowaną drogą sieci elektroenergetycznych,
 • Praca nad wstępnym opracowaniem projektowym.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Kontynuacja prac nad uszczegółowianiem kluczowych elementów zadania,
 • Analiza odwodnienia i połączenia z odbiornikami zewnętrznymi,
 • Prace nad formą PZT.

Roboty mostowe:

 • Kontynuacja prac nad zmianami kluczowych elementów zadania ( obiekty w ciągu i obiekty nad trasą S61),
 • Wprowadzanie poprawek wynikających z ustaleń między branżami,
 • Opracowanie projektu budowlanego dla obiektu WS/PZDdz-5.3.

Roboty branżowe:

 • Praca nad uszczegółowieniem opracowań projektowym,
 • Wystąpienie o zgody na odprowadzenie wód opadowych,
 • Wystąpienie o warunki i dane techniczne zabezpieczenia/przebudowy sieci wodociągowej,
 • Kontynuacja wystąpień o wydanie warunków usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną,
 • Wystąpienie do GDDKiA o akceptację wniosków przyłączeniowych,
 • Wystąpienie do PGE Dystrybucja Oddz. Białystok oraz PGE Dystrybucja Oddz. Białystok RE Ełk o udzielenie informacji w zakres współfinansowanie ze środków UE kolidujących z projektowaną drogą sieci elektroenergetycznych,
 • Wystąpienie do PGE Dystrybucja Oddz. Białystok RE Łomża o przedłużenie ważności wydanych warunków usunięcia kolizji oraz o udzielenie informacji w zakres współfinansowanie ze środków UE kolidujących z projektowaną drogą sieci elektroenergetycznych,
 • Wystąpienie do PSE o przedłużenie ważności wydanych warunków usunięcia kolizji oraz o udzielenie informacji w zakres współfinansowanie ze środków UE kolidujących z projektowaną drogą sieci elektroenergetycznych,
 • Wstępne rozpatrzenia miejsc zrzutów wody,
 • Praca nad rozwiązaniami budynku OUD i MOP- branża architektura , konstrukcje,
 • Dalsze uszczegóławianie projektu rozbiórek,
 • Trwa uzgadnianie zakresów badań uzupełniających, wymaganych z uwagi m.in. na obiekty mostowe, melioracyjne, drogi dojazdowe oraz poprzeczne,
 • Kontynuacja prac przy określaniu zakresów wzmocnienia pod kątem mapy miąższości gruntów słabonośnych,
 • Opracowywanie elementów Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Projekt geotechniczny, Opinia geotechniczna).

Październik 2018
W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad: Roboty drogowe:
 • Kontynuacja organizacji prac projektowych,
 • Kontynuacja prac nad uszczegółowianiem kluczowych elementów zadania,
 • Przekazanie kluczowych elementów zadania do zaopiniowania:
  – głównych parametrów niwelety trasy głównej i przekroju normalnego,
  – osi podstawowej drogi S61,
  – osie łącznic, dróg poprzecznych i dróg obsługujących oraz obiektów inżynierskich.
 • Analiza odwodnienia.
Roboty mostowe:
 • Kontynuacja prac nad kluczowymi elementami zadania ( obiekty w ciągu i obiekty nad trasą S61),
 • Szczegółowa analiza badań geologiczne wynikających ze szczegółowych rozwiązań,
 • Wprowadzanie poprawek wynikających z ustaleń między branżami.
Roboty branżowe:
 • Praca nad wstępnym opracowaniem projektowym,
 • Wystąpienie o zgody na odprowadzenie wód opadowych,
 • Wystąpienie o warunki i dane techniczne zabezpieczenia/przebudowy sieci wodociągowej,
 • Kontynuacja wystąpień o wydanie warunków usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną,
 • Wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci teletechnicznej terenu OUD,
 • Wystąpienie do GDDKiA o wytyczne dla komunikacji CB,
 • Wystąpienie do GDDKiA o akceptację wniosków przyłączeniowych,
 • Wystąpienie do PGE Dystrybucja Oddz. Białystok oraz PGE Dystrybucja Oddz. Białystok RE Ełk o udzielenie informacji w zakres współfinansowanie ze środków UE kolidujących z projektowaną drogą sieci elektroenergetycznych,
 • Wystąpienie do PGE Dystrybucja Oddz. Białystok RE Łomża o przedłużenie ważności wydanych warunków usunięcia kolizji oraz o udzielenie informacji w zakres współfinansowanie ze środków UE kolidujących z projektowaną drogą sieci elektroenergetycznych,
 • Wystąpienie do PSE o przedłużenie ważności wydanych warunków usunięcia kolizji oraz o udzielenie informacji w zakres współfinansowanie ze środków UE kolidujących z projektowaną drogą sieci elektroenergetycznych,
 • Praca nad rozwiązaniami budynku OUD i MOP- branża architektura, konstrukcje,
 • Wystąpienie do WUOZ w Białymstoku i Olsztynie w sprawie formy ochrony budowli i ew. ochrony konserwatorskiej na zadanym terenie- do projektu rozbiórek,
 • Trwa uzgadnianie zakresów badań uzupełniających, wymaganych z uwagi m.in. na obiekty mostowe, melioracyjne, drogi dojazdowe oraz poprzeczne,
 • Kontynuacja prac przy określaniu zakresów wzmocnienia pod kątem mapy miąższości gruntów słabonośnych,
 • Opracowywanie elementów Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Projekt geotechniczny, Opinia geotechniczna).
W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
Roboty drogowe:
 • Kontynuacja organizacji prac projektowych,
 • Analiza dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego,
 • Kontynuacja prac nad uszczegółowianiem kluczowych elementów zadania,
 • Przekazanie kluczowych elementów zadania do zaopiniowania głównych parametrów niwelety trasy głównej i przekroju normalnego:
  – osi podstawowej drogi S61,
  – osie łącznic i dróg poprzecznych oraz obiektów inżynierskich.
Roboty mostowe:
 • Przekazanie kluczowych elementów zadania ( obiekty w ciągu i obiekty nad trasą S61),
 • Analiza i określenie dodatkowych punktów pod badania geologiczne ( badania uzupełniające ) wynikających ze szczegółowych rozwiązań,
 • Wprowadzanie poprawek wynikających z ustaleń między branżami.
Roboty branżowe:
 • Praca nad wstępnym opracowaniem projektowym,
 • Wystąpienie o zgody na odprowadzenie wód opadowych,
 • Wystąpienie o warunki i dane techniczne zabezpieczenia/przebudowy sieci wodociągowej,
 • Wystąpienia o wydanie warunków usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną
 • Wystąpienia o przedłużenia warunków przebudowy i warunki przebudowy urządzeń elektroenergetycznych,
 • Wystąpienia o określenie możliwości przyłączy sieci do budynków na MOP i OUD.
W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
Roboty drogowe:
 • Kontynuacja organizacji prac projektowych,
 • Analiza dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego,
 • Przekazanie kluczowych elementów zadania do zaopiniowania:
  – głównych parametrów niwelety trasy głównej i przekroju normalnego,
  – osi podstawowej drogi S61,
  – osie łącznic i dróg poprzecznych oraz obiektów inżynierskich.
Roboty mostowe:
 • Przekazanie kluczowych elementów zadania ( obiekty w ciągu i obiekty nad trasą S61) do zaopiniowania.
Roboty branżowe:
 • Praca nad wstępnym opracowaniem projektowym,
 • Wystąpienie o zgody na odprowadzenie wód opadowych,
 • Wystąpienie o warunki i dane techniczne zabezpieczenia/przebudowy sieci wodociągowej.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Kontynuacja organizacji prac projektowych,
 • Analiza dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego,
 • Opracowanie przykroi normalnych trasy głównej i węzłów,
 • Dalsze dostosowywanie niwelety trasy głównej do warunków wynikających z rozwiązań szczegółowych ( drogi poprzeczne  i obiekty).

Roboty mostowe:

 • Opracowanie wstępnych przekroi poprzecznych i parametry obiektów nad drogą S61,
 • Aktualizacja danych dotyczących obiektów w ciągu S61 z uwzględnieniem uwag,
 • Opracowanie uproszczonych koncepcji rysunkowych ( przekrój podłużny i poprzeczny) obiektów mostowych nad drogą S61.

Roboty branżowe:

 • Praca nad wstępnym opracowaniem projektowym.

Wrzesień 2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Kontynuacja organizacji prac projektowych,
 • Analiza dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego,
 • Opracowanie osi w planie trasy głównej i węzłów,
 • Opracowanie niwelety trasy głównej.

Roboty mostowe:

 • Opracowanie wstępnych przekroi poprzecznych i parametry obiektów nad drogą S61,
 • Aktualizacja danych dotyczących obiektów w ciągu S61 z uwzględnieniem uwag.

Roboty branżowe:

 • Praca nad wstępnym opracowaniem projektowym.

Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r.

Liczba odwiedzin: 98979
Projekt i wykonanie: M2 Studio